Privacy beleid

landman®

Geelseweg 125/b, 2250 Olen

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0860.616.365

Definities

– Platform: de website www.landman.re en alle ondergeschikte pagina’s;

– Gebruiker: persoon die het platform gebruikt;

– Klant: persoon die op het platform een bestelling plaatst.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van het platform (beschikbaar via https://landman.re/algemene-voorwaarden/). In de algemene voorwaarden worden de vereisten uiteengezet voor het gebruik van het landman®-platform en wordt meer informatie gegeven over hoe het platform werkt en de soorten informatie die kunnen worden verzameld en verwerkt wanneer het platform wordt gebruikt.

Algemeen

landman® is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op het platform. landman® leeft de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit boek XII van het wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie. landman® stelt zich middels het huidige privacy beleid tevens in regel met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die ondermeer, maar niet beperkt tot, door landman® of gelieerde ondernemingen worden verzameld:

(a) herkomst;

(b) IP-adres;

(c) surfgedrag;

(d) zoektermen;

(e) gebruikersprofiel zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, login-en wachtwoord gegevens of profielfoto;

(f) contactgegevens zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s);

(g) eigendomsgegevens;

(h) woonwensen;

(i) gebruikersactiviteit zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, vastgoed dat wordt bekeken of ontgrendeld;

(j) facturatiegegevens;

(k) gevoelige informatie zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, bank- of creditcard gegevens;

(l) licenties;

(m) informatie met betrekking tot, maar niet beperkt tot, koopgedrag.

landman® kan gegevens op verschillende manieren vergaren:

(a) door gebruik van cookies;

(b) tijdens een registratie of gebruik van het platform;

(c) door, in opvolging van contacten die met landman® via het platform worden gelegd, om nadere informatie te bevragen;

(d) uit correspondentie (schriftelijk of elektronisch);

(e) bij het invullen, delen en doorsturen van gegevens;

(f) bij het beheren en uitvoeren van contracten met dienstverleners;

(g) bij het uitvoeren van klanttevredenheids- en marktonderzoeken;

(h) bij het beheren van de diensten of het bedrijf.

In bepaalde gevallen kan landman® persoonlijke informatie verzamelen uit (openbaar) beschikbare (data) bronnen en derden, zoals, maar niet beperkt tot, leveranciers, wervingsbureaus, werkgevers, aannemers, klanten, zakenpartners, etc.

Als landman® persoonlijke informatie van derden over gebruikers verzamelt, zal landman®, waar van toepassing, de derde partij verzoeken gebruikers te informeren dat landman® dergelijke informatie bewaart, hoe landman® deze zal gebruiken en openbaar maken, en dat gebruikers contact met landman® kunnen opnemen om toegang te krijgen tot de informatie, en deze informatie desgewenst kunnen corrigeren en updaten.

Doeleinden van de verwerking

landman® verzamelt informatie over gebruikers voor doeleinden die in de gegeven omstandigheden als relevant en redelijk worden beschouwd en enkel met de toestemming van gebruikers, of anderszins in overeenstemming met de privacy wet.

Gebruikers zijn niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, maar dienen te begrijpen dat het verlenen van (bepaalde) diensten onmogelijk wordt wanneer ze de verwerking weigeren.

landman® zal de informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

(a) het verifiëren van de identiteit van gebruikers;

(b) het communiceren met gebruikers;

(c) het beheren van de accounts op het platform met het oog op de meest optimale dienstverlening, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door de gebruikers wordt gevraagd;

(d) het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, aanbiedingen en kennisgevingen met als rechtsgrond de expliciete, voorafgaande toestemming van gebruikers;

(e) het adequaat beantwoorden van vragen met betrekking tot het platform, partner websites en diensten van landman®;

(f) het aanbieden van de diensten van landman® waarbij gebruikers met elkaar kunnen verbinden en (onder andere) informatie kunnen delen via direct messaging, met als rechtsgrond het verstrekken van de diensten die door de gebruikers worden gevraagd;

(g) het beheren van de dienstverlening van landman®;

(h) het optimaliseren en aanpassen van de gebruikerservaring van het landman®-platform, partner websites en diensten van landman®;

(i) het beschermen van de veiligheid en integriteit van het landman®-platform, partner websites en diensten van landman®;

(j) het ontwikkelen en verbeteren van het landman®-platform, partner websites en diensten van landman®;

(k) het aanbieden van producten of diensten van partners van landman® of het in de mogelijkheid stellen van partners van landman® om met gebruikers in contact te komen;

(l) het produceren en commercialiseren van datasets en datarapporten;

(m) het voldoen van de wettelijke en regelgevende verplichtingen van landman®;

(n) het beheren van het bedrijf van landman®.

Direct marketing

De persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor direct marketing, mits gebruikers hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (“opt-in”). Indien gebruikers reeds zijn opgenomen in verzendlijsten van landman® voor het ontvangen van marketing materiaal, kan landman® de gegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen met betrekking tot landman®, haar diensten of diensten van derden. landman® kan de gegevens gebruiken voor het bijwerken van door landman® bewaarde documenten. De toestemming kan op elk moment gratis en zonder motivering worden ingetrokken door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan ieder bericht of door contact op te nemen met landman®.

Doorgifte aan derden

landman® kan persoonsgegevens van gebruikers bekend maken aan personen, instanties of entiteiten zoals, maar niet beperkt tot:

(a) leveranciers;

(b) aannemers;

(c) kopers;

(d) verkopers;

(e) vertrouwde partners die producten of diensten aanbieden waarvan landman® denkt dat gebruikers hierin interesse kunnen hebben zoals, maar niet beperkt tot:

vastgoedprofessionals zoals, maar niet beperkt tot, vastgoedmakelaars, landmeters, schatters, notarissen, vastgoedexperten, vastgoedcoaches;

bouwprofessionals zoals, maar niet beperkt tot, bouwfirma’s, villabouwers, projectontwikkelaars, bouwpromotors, grondontwikkelaars, renovatiebedrijven;

vakspecialisten zoals, maar niet beperkt tot, architecten, interieurarchitecten, interieurvormgevers, tuinarchitecten, tuinaannemers, fotografen in vastgoed, architectuur, interieur of vakspecialisten met een specialisatie in ramen en deuren, domotica, etc.

dienstverleners zoals, maar niet beperkt tot, verhuisfirma’s, energiebedrijven, telecombedrijven, bankinstellingen, verzekeraars, vermogensbeheerders;

(f) organisaties die landman® technische en ondersteunende diensten verlenen;

(g) externe leveranciers van technologiediensten die landman® helpen bij de werking van het platform, partner websites en diensten van landman®;

(h) professionele adviseurs.

landman® kan persoonsgegevens van gebruikers bekend maken in overeenstemming met elke toestemming die gebruikers geven of waar bekendmaking is toegestaan.

Wanneer gebruikers het landman®-platform gebruiken, kunnen (sommige van) de functies betrekking hebben op het delen van persoonlijke informatie met andere gebruikers zoals, maar niet beperkt tot, de functie voor het matchen van vastgoed of direct messaging. Gebruikers kunnen de privacy-instellingen via het persoonlijk account op het platform beheren. Als onderdeel van de focus van het landman®-platform op het matchen van kopers en verkopers voor vastgoed, volgt landman® gebruikersactiviteiten op het platform en kan landman® andere gebruikers van statistieken, inzichten en rapportages voorzien.

Bijvoorbeeld:

Als een potentiële koper een eigendom op het platform ontgrendelt om de details van het eigendom te bekijken, dan ontvangt de verkoper (of professional) een bericht met de contactgegevens van de potentiële koper die het eigendom heeft ontgrendeld.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van landman®, waarbij landman® haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien landman® failliet gaat, kan zulks betekenen dat gegevens van gebruikers aan nieuwe entiteiten of derden, middels welke de bedrijfsactiviteiten van landman® geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. landman® zal in redelijkheid proberen om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van het feit dat landman® gegevens aan genoemde derden bekend maakt, tenzij een en ander onder omstandigheden, technisch of commercieel niet haalbaar is.

landman® kan persoonsgegevens van gebruikers, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving, onthullen. landman® zal in redelijkheid proberen om gebruikers vooraf dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door landman® bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie. landman® zal persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig zijn voor een geldig doel of contractuele relatie.

Rechten van gebruikers

Gebruikers beschikken over de volgende rechten inzake persoonsgegevens:

(a) recht van toegang en inzage: gebruikers hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat landman® van persoonsgegevens maakt;

(b) recht van verbetering, verwijdering, beperking of aanvulling: gebruikers zijn vrij om persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan landman®. Daarnaast hebben gebruikers het recht om landman® te verzoeken persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. Gebruikers erkennen dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, (bepaalde) diensten niet (meer) leverbaar zijn. landman® is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verbeteren als landman® er niet mee eens is dat die verbetering vereist is. landman® kan de verbetering desgevallend weigeren, met schriftelijke mededeling van de reden(en) van weigering;

(c) recht van verzet: gebruikers beschikken over een recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebben gebruikers het recht om zich, zonder opgave van redenen, te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing;

(d) recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op een voorafgaande toestemming van gebruikers, beschikken gebruikers over het recht om die toestemming in te trekken.

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door landman® te contacteren, hetzij per e-mail via hello@landman.re, hetzij per post naar landman®, Geelseweg 125/b, 2250 Olen, België.

We zullen binnen een redelijke termijn op alle verzoeken om toegang tot of correctie van persoonlijke informatie reageren.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

landman® heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden, van persoonsgegevens te voorkomen. landman® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door (een) derde(n). Gebruikers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Ze zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het platform vanaf een computer, het IP-adres en de identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Om persoonsgegevens van gebruikers te kunnen verwerken, verleent landman® toegang tot de persoonsgegevens aan (externe) medewerkers. landman® garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de (externe) medewerkers.

Aangifte privacy commissie

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen gebruikers terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op volgend adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

32 (0)2 274 48 00

32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Cookies

Het cookies beleid van landman® is opgenomen in de algemene voorwaarden via https://landman.re/algemene-voorwaarden/.

Contactgegevens

Neem contact op via 014 75 24 42 of hello@landman.re indien u vragen heeft over het privacy beleid.

Laatst bijgewerkt: 13 september 2021.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue