Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Het platform is eigendom van en wordt beheerd door LANDMAN met maatschappelijke zetel te 2250 Olen (België), Geelseweg 125/b.

Door het LANDMAN platform te gebruiken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden met inbegrip van het privacy beleid. De algemene voorwaarden zijn bindend voor elk gebruik van LANDMAN. Zonder akkoord met de algemene voorwaarden mag het platform niet worden gebruikt.

LANDMAN houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder enige kennisgeving en zal de gewijzigde voorwaarden op het platform publiceren. Gebruikers dienen de algemene voorwaarden periodiek te lezen en het gebruik van of de toegang tot het platform te staken zonder akkoord met de algemene voorwaarden. Door het platform te blijven gebruiken worden gebruikers geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden te aanvaarden.

LANDMAN en zijn gelieerde ondernemingen zijn geen vastgoedmakelaar zoals beschreven in het KB van 11 februari 2013.

LANDMAN draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid opzichtens transacties of opdrachten die tussen gebruikers tot stand zouden komen, noch op de uitvoering ervan. Gebruikers vrijwaren LANDMAN volledig voor elke aanspraak in die zin.

LANDMAN is bevoegd, zonder dat nader te verduidelijken, inhoud te weigeren, in te trekken en/of van haar platform te verwijderen, indien de inhoud in strijd is met de belangen van LANDMAN en/of gelieerde ondernemingen. LANDMAN is niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker of haar derde(n). De gebruiker garandeert dat de door haar toegevoegde inhoud geen schending vormt van enig aan een ander toekomend recht, waaronder begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom, en dat zij bevoegd is om LANDMAN te machtigen de inhoud openbaar te maken.

LANDMAN draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid jegens de gebruiker en/of haar derde(n), indien het platform door technische of andere oorzaken niet of tijdelijk niet toegankelijk is. LANDMAN spant zich in om dergelijke situaties zoveel als mogelijk te voorkomen en op te lossen. LANDMAN draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor, het gebruik van, de website(s) en/of social media account(s) van gebruikers en/of haar derde(n) waarnaar wordt verwezen op het platform.

De volledige betaling van het factuur dient te geschieden binnen de 15 kalenderdagen. Bij het uitblijven van betaling binnen de voorziene termijn is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 8% verschuldigd vanaf de vervaldag. Tevens zal er bij gebreke aan tijdige betaling van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 15% van het openstaande factuurbedrag. LANDMAN heeft het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen.

LANDMAN heeft het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang stop te zetten wanneer gebruikers enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomen en welke niet nakoming van zo’n ernstige aard is dat handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

LANDMAN is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie en prijzen. LANDMAN kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, zuiver ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie, en kunnen eveneens op elk ogenblik worden gewijzigd.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van LANDMAN gevestigd is zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen gebruikers evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.

 1. Overzicht van de dienstverlening

2.1 Het platform host de technologie en de data van LANDMAN, dat kopers en verkopers met elkaar in contact brengt. Hieronder volgt een algemeen overzicht van hoe het LANDMAN-platform werkt:

Het LANDMAN-platform stelt kopers in staat om eigendommen te bekijken die door particuliere en professionele verkopers op het platform worden vermeld.

De eigendommen die aan kopers worden getoond worden bepaald door een matching van woonwensen en kenmerken (zoals locatie, type eigendom, status, prijs, …).

Kopers kunnen eigendommen ontgrendelen zodat de details, het adres en de contactgegevens van het vastgoed en de verkoper zichtbaar worden.

2.2 LANDMAN biedt enkel het LANDMAN-platform en is niet verantwoordelijk voor:

(a) alle informatie die door gebruikers op of via het platform wordt geplaatst of verzonden;

(b) alle interacties tussen gebruikers of transacties die worden bemiddeld door verkopers of anderszins voortvloeien uit het gebruik van het platform.

2.3 Hoewel LANDMAN alle redelijke inspanningen levert om te zorgen voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie (inclusief alle informatie in nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen), geeft LANDMAN geen garantie dat de informatie accuraat, volledig en up-to-date is.

2.4 LANDMAN is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal dat door gebruikers op het platform wordt aangeboden. LANDMAN onderschrijft geen mening, advies of verklaring van gebruikers. Gebruikers dienen een eigen beoordeling te maken van de nauwkeurigheid en geschiktheid van de informatie op het platform (en in nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen). LANDMAN sluit de volledige aansprakelijkheid uit voor alle informatie op het platform (en in nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen) die fouten bevat of verouderd is.

2.5 De informatie die LANDMAN via het platform verstrekt (en in nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen) is van algemene aard. Het is niet bedoeld als investering of financieel advies en mag niet worden gebruikt voor dit doel. LANDMAN raadt gebruikers ten zeerste aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen vooraleer een investeringsbeslissing te nemen die in verband staat met het gebruik van het platform.

2.6 LANDMAN kan zonder kennisgeving:

(a) inhoud of functionaliteiten van het platform wijzigen, toevoegen of verwijderen (zoals gedefinieerd in artikel 10.3), inclusief de soorten diensten waartoe gebruikers toegang hebben via het platform;

(b) de toegang tot het platform om welke reden dan ook staken, onderbreken of intrekken, ook voor upgrades en onderhoud van het platform.

2.7 Sommige diensten waartoe gebruikers via het platform toegang hebben kunnen aanvullende voorwaarden hebben. De aanvullende voorwaarden worden aan gebruikers ter beschikking gesteld wanneer gebruikers de desbetreffende diensten gebruiken. Door een van de diensten te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met de aanvullende voorwaarden.

2.8 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen internetverbinding, telecommunicatie en datakosten bij het bezoeken en gebruiken van het platform.

 1. Nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen

3.1 Gebruikers van het LANDMAN-platform en de LANDMAN-community kunnen de volgende nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen ontvangen:

(a) nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen met details over nieuwe ontwikkelingen van het LANDMAN-platform en andere informatie voor LANDMAN-gebruikers;

(b) nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen met betrekking tot de diensten van LANDMAN, inclusief de diensten van vertrouwde partners van LANDMAN waarvan LANDMAN denkt dat gebruikers hierin geïnteresseerd kunnen zijn;

(c) service meldingen (zoals meldingen met betrekking tot eigendommen, kopers,…), die gebruikers per e-mail of sms worden toegestuurd.

3.2 Gebruikers kunnen ervoor kiezen om op elk moment de ontvangst van nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen stop te zetten door gebruik te maken van de ‘afmelden’ mogelijkheid die in nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen wordt opgenomen.

3.3 Nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen van LANDMAN worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” en voor zover wettelijk toegestaan:

(a) LANDMAN geeft geen enkele garantie met betrekking tot de tijdigheid, juistheid of beschikbaarheid van de nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen;

(b) LANDMAN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten of schade die gebruikers zouden kunnen lijden indien nieuwbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen niet binnen een bepaald tijdsbestek (of helemaal niet) worden ontvangen.

 1. Criteria om lid te worden

4.1 Het platform en bijbehorende diensten van LANDMAN zijn enkel beschikbaar voor inwoners van België. Gebruikers die geen inwoner zijn van België mogen niet registreren of gebruik maken van het LANDMAN-platform.

4.2 Door het platform of bijbehorende diensten te gebruiken, garanderen en verklaren gebruikers aan LANDMAN dat:

(a) zij 18 jaar of ouder zijn. Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar moeten de voorafgaande toestemming van de ouder(s) of een voogd hebben verkregen voor toegang tot en gebruik van het platform;

(b) alle informatie die gebruikers indienen waarheidsgetrouw en nauwkeurig is, alsook dat gebruikers hun accountgegevens up-to-date houden;

(c) het gebruik van het platform en de bijbehorende diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

4.3 Vastgoedprofessionals die zich op LANDMAN registreren garanderen en verklaren aan LANDMAN dat:

(a) zij beschikken over de vereiste vergunningen;

(b) zij, die deel uitmaken van een kantorennetwerk, de toestemming van het netwerk hebben verkregen om de naam en het logo van het netwerk te gebruiken als onderdeel van het profiel op het platform;

(c) zij, die een eigendom op het platform aanbieden en als vastgoedprofessional voor de opdrachtgever optreden, daartoe de bevoegdheid en de goedkeuring van de opdrachtgever hebben.

4.4 LANDMAN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aanvragen om gebruik te maken van het platform te weigeren.

4.5 LANDMAN kan naar eigen goeddunken handelingen stellen die zij nodig en gepast acht om de identiteit en de nauwkeurigheid van registratiegegevens van gebruikers te verifiëren met als doel de aanvraag om gebruik te maken van het platform en de diensten van LANDMAN al dan niet goed te keuren. LANDMAN kan voor het uitvoeren van de handelingen de registratiegegevens van gebruikers verstrekken alsook informatie van externe bronnen.

 1. Accounts en lidmaatschap

5.1 Gebruikers die toegang willen krijgen tot welbepaalde diensten op het platform moeten een account registreren.

5.2 De volgende type gebruikersaccounts zijn beschikbaar:

Kopers

Kopers kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra kopers een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Verkopers

Verkopers kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra verkopers een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Bouwprofessionals

Bouwprofessionals, zijnde projectontwikkelaars, bouwpromotors, bouwbedrijven, renovatiebedrijven, villabouwers, grondontwikkelaars,… kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra bouwprofessionals een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Vastgoedprofessionals

Vastgoedprofessionals, zijnde vastgoedmakelaars, landmeters, schatters, notarissen, vastgoedcoaches, vastgoedexperten, …  kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra vastgoedprofessionals een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Vastgoedprofessionals waarvan LANDMAN de registratie heeft aanvaard mogen enkel eigendommen op het platform registreren en voor de verkoper optreden als vastgoedprofessional voor eigendommen:

(a) met goedkeuring van de verkoper;

(b) met goedkeuring van de organisatie ingeval de vastgoedprofessional deel uitmaakt van een kantorennetwerk.

Een kantorennetwerk van vastgoedprofessionals kan zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra het kantorennetwerk een account heeft aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Vakspecialisten

Vakspecialisten, zijnde architecten, interieurarchitecten, interieurvormgevers, tuinarchitecten, tuinaannemers, fotografen in vastgoed, architectuur en interieur, bouwcoörinatoren, vakspecialisten in de (ver)bouw sector zoals, maar niet beperkt tot, ramen & deuren, domotica,… kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra vakspecialisten een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

Dienstverleners

Dienstverleners, zijnde verhuisfirma’s, energiebedrijven, telecombedrijven, bankinstellingen, verzekeraars, vermogensbeheerders, … kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra dienstverleners een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) op de account pagina activeren.

Ambassadors

Ambassadors, zijnde influencers en gebruikers van LANDMAN, … kunnen zich rechtstreeks of op uitnodiging op het platform registreren. Van zodra ambassadors een account hebben aangemaakt zal LANDMAN de registratie al dan niet goedkeuren en de gewenste functionaliteiten (eigendommen, vakexperten, promoties, leads, opportuniteiten, programma’s,…) activeren.

5.3 Vergoedingen van toepassing per soort type gebruikersaccount

Kopers

Het maken van een account en het gebruik van het platform is voor particuliere kopers gratis. Een vergoeding is echter wel verschuldigd indien de particuliere koper een professional wenst in te schakelen voor bijstand in of bemiddeling bij de aankoop van de eigendom. De particuliere koper en professional sluiten daartoe onderling een overeenkomst af.

Particuliere kopers die een overeenkomst hebben afgesloten met een professional waarbij wordt verboden om tijdens een periode van exclusiviteit een eigendom te kopen zonder tussenkomst van de professional kunnen het platform niet rechtstreeks gebruiken tijdens de periode van exclusiviteit.

Verkopers

Het maken van een account en het gebruik van het platform is voor particuliere verkopers gratis. Een vergoeding is echter wel verschuldigd indien de particuliere verkoper een professional wenst in te schakelen voor bijstand in of bemiddeling bij de verkoop van de eigendom. De particuliere verkoper en professional sluiten daartoe onderling een overeenkomst af.

Particuliere verkopers die een overeenkomst hebben afgesloten met een professional waarbij wordt verboden om tijdens een periode van exclusiviteit een eigendom te verkopen zonder tussenkomst van de professional kunnen het platform niet rechtstreeks gebruiken tijdens de periode van exclusiviteit.

Bouwprofessionals

Het maken van een account is voor bouwprofessionals gratis. Het gebruik van het platform of bepaalde functies van het platform is voor bouwprofessionals betalend. Bouwprofessionals die toegang willen krijgen tot het platform of bepaalde functies van het platform moeten LANDMAN daartoe verzoeken. LANDMAN zal bij aanvaarding van het verzoek na betaling de toegang tot het platform of bepaalde functies van het platform activeren.

Vastgoedprofessionals

Het maken van een account is voor vastgoedprofessionals gratis. Het gebruik van het platform of bepaalde functies van het platform is voor vastgoedprofessionals betalend. Vastgoedprofessionals die toegang willen krijgen tot het platform of bepaalde functies van het platform moeten LANDMAN daartoe verzoeken. LANDMAN zal bij aanvaarding van het verzoek na betaling de toegang tot het platform of bepaalde functies van het platform activeren.

Vakspecialisten

Het maken van een account is voor vakspecialisten gratis. Het gebruik van het platform of bepaalde functies van het platform is voor vakspecialisten betalend. Vakspecialisten die toegang willen krijgen tot het platform of bepaalde functies van het platform moeten LANDMAN daartoe verzoeken. LANDMAN zal bij aanvaarding van het verzoek na betaling de toegang tot het platform of bepaalde functies van het platform activeren.

Dienstverleners

Het maken van een account is voor dienstverleners gratis. Het gebruik van het platform of bepaalde functies van het platform is voor dienstverleners betalend. Dienstverleners die toegang willen krijgen tot het platform of bepaalde functies van het platform moeten LANDMAN daartoe verzoeken. LANDMAN zal bij aanvaarding van het verzoek na betaling de toegang tot het platform of bepaalde functies van het platform activeren.

Ambassadors

Het maken van een account en het gebruik van het platform is voor ambassadors gratis. 

5.4 Afhankelijk van het type gebruikersaccount moet de gebruiker aanvullende voorwaarden aanvaarden om het LANDMAN-platform of bepaalde functies van het platform te mogen gebruiken. LANDMAN zal de aanvullende voorwaarden voor gebruikers beschikbaar maken als onderdeel van het registratieproces of op het moment dat gebruikers de relevante functie(s) gebruiken.

5.5 Zonder beperking van clausule 9, kan LANDMAN het account van een gebruiker op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker.

5.6 Als LANDMAN berichten moet sturen kunnen de berichten per e-mail of per post worden verstuurd met behulp van de contactgegevens die gebruikers bij de registratie hebben ingevuld.

5.7 Kopers, verkopers, vastgoedprofessionals, bouwprofessionals, vakspecialisten en dienstverleners kunnen het gebruik van het LANDMAN-platform op elk moment stopzetten door een e-mail te sturen naar hello@landman.re, dit met inachtname van wat contractueel tussen partijen is overeengekomen.

5.8 Indien kopers, verkopers, vastgoedprofessionals, bouwprofessionals, vakspecialisten of dienstverleners het gebruik van het LANDMAN-platform stopzetten, dan blijven de gebruikers die door de kopers, verkopers, vastgoedprofessionals, bouwprofessionals, vakspecialisten of dienstverleners tot het LANDMAN platform zijn uitgenodigd wel actief op het LANDMAN-platform.

5.9 Kopers, verkopers, vastgoedprofessionals, bouwprofessionals, vakspecialisten en dienstverleners die iemand uitnodigen om op het LANDMAN-platform te registreren garanderen dat ze alle wettelijke toestemmingen hebben om berichten te sturen en dat het verzenden van berichten geen enkele wet overtreedt (inclusief de Spam Act 2003).

5.10 Bij het aanmaken van een account wordt gebruikers gevraagd om een wachtwoord te kiezen. Gebruikers moeten het wachtwoord vertrouwelijk en veilig houden en stemmen ermee in dat ze als enige verantwoordelijk zijn voor alle handelingen op het account ongeacht of de handeling door de gebruiker is geautoriseerd.

5.11 Het account van gebruikers is persoonlijk en mag niet overgedragen of toegewezen worden aan andere personen. Gebruikers stemmen ermee in om op geen enkel moment het account van een andere gebruiker te gebruiken en om de account gegevens niet aan derden bekend te maken.

5.12 Gebruikers moeten LANDMAN onmiddellijk op de hoogte stellen indien ze ongeoorloofd gebruik van het account of account gegevens vaststellen.

5.13 Door op LANDMAN een account te registreren stemmen gebruikers ermee in dat LANDMAN zelf een koper-profiel, een verkoper-profiel en vastgoed van gebruikers – waarvan gebruikers (mede-) eigenaar zijn en waarvan gebruikers bij de registratie van een account op LANDMAN schriftelijk meedelen dat ze het vastgoed (binnenkort) willen verkopen of open staan voor een bod – kan registreren en op LANDMAN kan adverteren waarvan LANDMAN denkt dat het relevant is voor andere gebruikers van het platform. Indien gebruikers bij het registreren van een account op LANDMAN meedelen dat ze een eigendom ‘(binnenkort) willen verkopen’, ‘willen verkopen, maar nu nog niet’, ‘open staan voor een bod’ of ‘niet willen verkopen’ dan zal op LANDMAN bij de desbetreffende eigendom enkel de status (‘verkoopintentie’), doch geen contactgegevens van gebruikers worden geadverteerd. Enkel wanneer gebruikers op LANDMAN hun verkoper-profiel zelf aan hun eigendom connecteren dan geven gebruikers de toestemming aan LANDMAN om ook de contactgegevens op LANDMAN te adverteren. Het door LANDMAN registreren en op LANDMAN adverteren van het koper-profiel, het verkoper-profiel en het vastgoed is voor gebruikers gratis. 

5.14 LANDMAN gebruikt de gegevens uit de registratie van het account van gebruikers op LANDMAN en gegevens uit openbaar beschikbare bronnen om het koper-profiel, het verkoper-profiel en het vastgoed van gebruikers te registreren en op LANDMAN te adverteren. Gebruikers worden via e-mail op de hoogte gebracht van de registratie en de advertentie op LANDMAN en gebruikers hebben de mogelijkheid om op de account pagina van LANDMAN zelf de gegevens van de registratie, het koper-profiel, het verkoper-profiel en het vastgoed op LANDMAN aan te vullen of aan te passen.

5.15 Gebruikers verkopen op LANDMAN steeds zelf. LANDMAN en zijn gelieerde ondernemingen treden niet op als vastgoedmakelaar zoals beschreven in het KB van 11 februari 2013. Gebruikers zijn bij een eventuele verkoop aan LANDMAN geen kosten of erelonen verschuldigd. Gebruikers brengen LANDMAN schriftelijk op de hoogte wanneer het vastgoed van gebruikers publiek te koop, in optie of verkocht is. 

5.16 Verkopers kunnen zich op landman® schriftelijk kandidaat stellen om een contante vergoeding te ontvangen na de akte. De kandidatuur is onderhevig aan specifieke voorwaarden. De contante vergoeding is maximaal 1% van de verkoopprijs van een woning of grond en gaat ervan uit dat de koper aan LANDMAN een vergoeding van 3% betaalt. De vergoeding van kopers en verkopers kunnen worden gewijzigd. De contante vergoeding is enkel toepasbaar voor vastgoedtransacties met kopers die deel uitmaken van het LANDMAN-netwerk. De vergoeding wordt door LANDMAN aan verkopers betaald nadat LANDMAN de vergoeding van kopers heeft ontvangen. Verkopers kunnen contact opnemen met LANDMAN om te bespreken of ze al dan niet voor de contante vergoeding in aanmerking komen.

 1. Vergoedingen en rapportage

6.1 Het registreren van een account is gratis.

6.2 Vergoedingen en voorwaarden van toepassing op professionals worden vastgelegd in een directe overeenkomst tussen partijen.

6.3 Verkopers moeten te allen tijde voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het rapporteren en valideren van verkoopgegevens op het platform.

6.4 Verkopers moeten ervoor zorgen dat alle verkoopgegevens die op het platform worden gerapporteerd ten allen tijde nauwkeurig en volledig zijn.

6.5 Gebruikers kunnen professionals een ereloon verschuldigd zijn wanneer zij een directe overeenkomst hebben afgesloten voor bijstand of bemiddeling.

 1. Vereisten voor het gebruik van de platform

7.1 Het platform kan enkel worden gebruikt door de volgende gebruikers voor de volgende doeleinden:

(a) particuliere kopers voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden;

(b) particuliere kopers voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden;

(c) vastgoedprofessionals voor persoonlijk en commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden;

(d) bouwprofessionals voor persoonlijk en commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden;

(e) vakspecialisten voor persoonlijk en commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden;

(f) dienstverleners voor persoonlijk en commercieel gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

7.2 Gebruikers:

(a) moeten zorgen voor de nauwkeurigheid, volledigheid en rechtmatigheid van alle informatie en materiaal;

(b) mogen het platform niet gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;

(c) mogen het platform niet gebruiken om spam en ongevraagde berichten naar andere gebruikers te sturen of om persoonlijke informatie en contactgegevens van andere gebruikers te verzamelen;

(d) mogen het platform niet gebruiken om andere gebruikers te schaden, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te beledigen;

(e) mogen het platform niet kopiëren zonder schriftelijke toestemming;

(f) mogen het platform niet verstoren of overmatig belasten.

7.3 Zonder beperking van het bovenstaande, is het volgende verboden:

(a) een methode of proces gebruiken met als doel het verkrijgen, verwerken, kopiëren, repliceren, distribueren, opnieuw configureren, opnieuw publiceren, bekijken, beoordelen, analyseren of wijzigen van de inhoud van het platform (zoals gedefinieerd in clausule 10.3 hieronder);

(b) beveiliging gerelateerde functies van het platform omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren;

(c) het platform of diensten op een ongeoorloofde manier (proberen) te gebruiken om prijzen, de identiteit van gebruikers of gerelateerde bedrijfsmethodologie en- systemen te identificeren of te ontdekken;

(d) iets doen dat de toegang tot het platform kan beschadigen of verstoren, een virus of kwaadaardige code opladen of iets toestaan dat het platform of bijbehorende apparatuur of gegevens nadelig kan beïnvloeden.

7.4 Gebruikers stemmen ermee in om LANDMAN en elk van haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren van:

(a) alle claims die voortvloeien uit de schending van de algemene voorwaarden door gebruikers of haar gelieerde ondernemingen;

(b) elke bewering of claim dat het gebruik van materiaal (dat gebruikers opladen in overeenstemming met clausule 10.5) een inbreuk uitmaakt op de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van derden of enig andere wet.

 1. Relatie met andere gebruikers van het platform

8.1 Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun interacties met andere gebruikers op het platform, inclusief, maar niet beperkt tot:

(a) materiaal of informatie dat wordt gedeeld tussen gebruikers;

(b) materiaal of informatie dat op het platform wordt geplaatst;

(c) alle transacties die op of via het platform tot stand komen.

8.2 Gebruikers erkennen dat LANDMAN niet verplicht is om het gebruik van het platform te controleren, doch behoudt LANDMAN zich het recht voor om dat op elk moment te doen voor eigen zakelijke doeleinden (om gebruikers te beoordelen of ze de algemene voorwaarden naleven, om de veiligheid en integriteit van het LANDMAN-platform te beschermen of om te voldoen aan een wet of verzoek van een overheidsinstantie).

8.3 Hoewel LANDMAN zich het recht voorbehoudt om betrokken te worden bij het oplossen van geschillen tussen gebruikers waar (en voor zover) LANDMAN daarvoor kiest is LANDMAN daartoe niet verplicht.

8.4 LANDMAN kan er naar eigen goeddunken voor kiezen om informatie over gebruikers, waarvan zij denkt dat dit kan helpen bij het oplossen van een geschil tussen gebruikers, te delen met andere gebruikers. Gebruikers gaan ermee akkoord dat:

(a) LANDMAN informatie voor dit doel kan gebruiken en delen met andere gebruikers;

(b) indien LANDMAN dergelijke informatie over andere gebruikers verstrekt, gebruikers die informatie enkel mogen gebruiken om het geschil op te lossen en niet voor andere doeleinden.

 1. Onderzoek naar verboden gebruik van de platform

9.1 LANDMAN kan op elk moment en naar eigen goeddunken elke (vermoedelijke) schending van de algemene voorwaarden (of een ander ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van het platform) door gebruikers onderzoeken.

9.2 Bij het uitvoeren van een onderzoek kan LANDMAN registratie- en andere gegevens, met betrekking tot het gebruik van het platform, hanteren.

9.3 Na een onderzoek behoudt LANDMAN zich het recht voor om alle acties te ondernemen die zij nodig acht om de veiligheid en integriteit van het platform, de kwaliteit van de diensten en de reputatie van LANDMAN te waarborgen. Deze acties kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

(a) het weigeren of verwijderen van inhoud die door een gebruiker op het platform is geplaatst;

(b) het opschorten of beëindigen van het gebruikersaccount;

(c) het melden van onwettig gedrag aan de bevoegde instanties;

(d) het nemen van passende juridische stappen.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 LANDMAN en het LANDMAN-logo zijn handelsmerken van LANDMAN en zijn gelieerde ondernemingen (onze handelsmerken).

10.2 Handelsmerken die op het platform en in nieuwsbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen worden gebruikt om producten en diensten van derden te beschrijven zijn handelsmerken van derden (handelsmerken van derden).

10.3 Al het materiaal op het platform en in nieuwsbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen, inclusief tekst, informatie, afbeeldingen, logo’s, ontwerp, layout, downloads, platform inhoud,… is eigendom van of in licentie gegeven aan LANDMAN en zijn gelieerde ondernemingen.

10.4 Het is verboden om de platform inhoud of handelsmerken van LANDMAN te reproduceren, verzenden, aan te passen, distribueren, verkopen, wijzigen, publiceren of op te slaan voor enig doel, anders dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van LANDMAN, of zoals toegestaan door de wet. Eveneens is het verboden om de handelsmerken van derden te reproduceren, verzenden, aan te passen, distribueren, verkopen, wijzigen, publiceren of op te slaan voor enig doel, anders dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van derden, of zoals toegestaan door de wet. Alle rechten van LANDMAN en haar licentiegevers worden voorbehouden.

10.5 Door materiaal op het LANDMAN-platform op te laden, te verzenden, of anderszins beschikbaar te stellen geven gebruikers LANDMAN onherroepelijk de licentie om het materiaal in welke vorm en voor welk doel dan ook (inclusief commerciële doeleinden) te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te exploiteren, in sublicentie te geven, en om het materiaal op het platform of op andere kanalen van LANDMAN te publiceren en te communiceren. Gebruikers garanderen dat ze alle benodigde toestemmingen van derden hebben om het materiaal op te laden en dat het gebruik door LANDMAN van het materiaal in overeenstemming met clausule 10.5 geen inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten).

10.6 Zonder beperking op clausule 10.5 behoudt LANDMAN zich het recht voor om gegevens die worden verzameld via de werking van het platform te analyseren. Dat kunnen gegevens zijn die worden opgeladen, verzonden en anderszins worden gegenereerd door gebruikers van het platform (inclusief gerapporteerde verkoopgegevens die op of via het platform tot stand komen). Met de gegevens kan LANDMAN:

(a) datasets maken die voor elk doel kunnen worden gebruikt (inclusief commerciële doeleinden zoals het in licentie geven of verkopen van de datasets aan derden);

(b) diensten of producten (evenals diensten of producten van vertrouwde partners) identificeren en aanbieden waarvan LANDMAN denkt dat die interessant kunnen zijn;

(c) gegevensproducten voor derden produceren, zoals rapporten, statistieken en gegevenssets voor doeleinden zoals onderzoek en ontwikkeling, prestatieoptimalisatie, systeem- en gegevensbeveiliging, en de ontwikkeling van gegevensproducten zoals ondermeer branchebenchmarks en trends.

 1. Linken en inhoud van derden

11.1 Het platform, nieuwsbrieven, aanbiedingen, kennisgevingen en uitnodigingen kunnen links bevatten naar de inhoud van derden of inhoud van derden weergeven (inhoud van derden), alsook links naar platforms bevatten die worden beheerd door andere organisaties en individuen (platforms van derden).

11.2 Inhoud van derden en platforms van derden worden niet beheerd door LANDMAN. LANDMAN maakt geen garantie met betrekking tot de inhoud van derden, platforms van derden of producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn op een platform van derden, of met betrekking tot de eigenaar of exploitant van een platform van derden of hun gedrag.

11.3 Als gebruikers inhoud van derden of platforms van derden gebruiken, doen die dat uitsluitend op eigen risico.

Privacy en gegevensverzameling

 1. Cookies

12.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van LANDMAN en geplaatst op de harde schijf van de computer van een gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door LANDMAN gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan het platform.

12.2 Waarom gebruikt LANDMAN cookies?

Het platform van LANDMAN gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om voorkeuren van gebruikers te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt LANDMAN om een betere gebruikerservaring te bieden wanneer het platform wordt bezocht, alsook laat het LANDMAN toe om het platform te optimaliseren.

12.3 Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, te onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. LANDMAN gebruikt volgende functionele of technisch noodzakelijke cookies waarvoor de voorafgaande toestemming van gebruikers niet noodzakelijk is:

(a) noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door het platform te navigeren en de functies van het platform te gebruiken;

(b) functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van het platform door keuzes van gebruikers te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio,…).

LANDMAN gebruikt de volgende cookies waarvoor de voorafgaande toestemming van gebruikers wordt gevraagd:

(a) performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een platform zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. LANDMAN gebruikt o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van het platform en het opstellen van bezoekersstatistieken, hoe Google gegevens gebruikt wanneer gebruikers platforms of apps van partners van LANDMAN gebruikt);

(b) advertising cookies zorgen ervoor dat het platform gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. LANDMAN gebruikt externe leveranciers voor het verzamelen van gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en kan zo een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijst LANDMAN de gebruikers naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve platform(s) daarover geven. LANDMAN oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van de derde partijen.

12.4 Toestemming van gebruikers

Bij een eerste bezoek aan het platform van LANDMAN wordt gevraagd om de verschillende soorten cookies te aanvaarden. Gebruikers kunnen categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Gebruikers kunnen ten allen tijde de cookie instellingen wijzigen of intrekken. Gebruikers kunnen cookies weigeren door bij het eerste gebruik van het platform van LANDMAN in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “cookies weigeren”. Gebruikers kunnen cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van het navigatiesysteem van gebruikers te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat gebruikers van (bepaalde) functionaliteiten van het platform geen gebruik kunnen maken. Gebruikers gaan ermee akkoord dat LANDMAN het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden.

12.5 Het platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het platform te helpen analyseren hoe gebruikers het platform hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het platform (met inbegrip van het IP-adres van gebruikers) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers het platform hanteren, om rapporten over de platform activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot platform activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van gebruikers niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Gebruikers kunnen cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. LANDMAN wijst er gebruikers op dat ze in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van de platform kunnen benutten. Door gebruik te maken van het platform geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 1. Privacy beleid

Het privacy beleid van LANDMAN is opgenomen in de volgende voorwaarden op https://landman.re/privacy-beleid/.

 1. Disclaimer

14.1 In deze clausule 14 betekent consumentengarantie een recht of garantie die gebruikers mogelijk hebben onder de Belgische consumentenwet, of andere rechten met betrekking tot de levering van producten of diensten die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten.

14.2 Niets in dit artikel 14 beperkt, wijzigt of sluit uit:

(a) alle rechten of rechtsmiddelen die gebruikers hebben onder de consumentengaranties;

(b) alle andere rechten of rechtsmiddelen die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten met instemming van partijen.

14.3 Het platform, de inhoud ervan, de bijbehorende diensten en functionaliteiten worden geleverd “zoals ze zijn”. Door het platform te bezoeken, nemen gebruikers alle risico’s in verband met het gebruik ervan, inclusief het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd kunnen raken door een virus dat door het platform of door de inhoud of platform van derden wordt verzonden. Met uitzondering van eventuele consumentengaranties die van toepassing zijn, sluit LANDMAN uit:

enige voorwaarde of garantie die anderszins zou kunnen worden geïmpliceerd in de algemene voorwaarden, inclusief (maar niet beperkt tot) enige voorwaarde of garantie dat:

(a) het platform of een van de functies ervan is ononderbroken, beschikbaar of vrij van fouten;

(b) gebreken worden gecorrigeerd;

(c) het platform of de server die deze beschikbaar maakt, is vrij van fouten, virussen of schadelijke code.

enige aansprakelijkheid als gevolg van vertraging of onbeschikbaarheid van enig deel van het platform, functionaliteiten of bijbehorende diensten;

(a) enige aansprakelijkheid voor verlies of schade opgelopen als gevolg van of in verband met de nalatigheid van LANDMAN;

(b) enige aansprakelijkheid voor speciale, indirecte of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief nalatigheid), voortvloeiend uit of in verband met de inhoud van het platform, het gebruik of de prestaties van het platform of diensten geleverd door LANDMAN in verband met of via het platform.

14.4 De aansprakelijkheid van LANDMAN met betrekking tot enige inbreuk op of niet-naleving van enige toepasselijke consumentengarantie is beperkt tot het opnieuw leveren van de diensten.

 1. Geheimhouding

Tijdens de looptijd van de overeenkomst evenals na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van de beëindiging, verbinden gebruikers er zich toe de meest strikte geheimhouding te bewaren met betrekking tot informatie van alle aard die gebruikers zouden verworven hebben met betrekking tot LANDMAN, haar activiteiten en/of haar klanten. Gebruikers verbinden er zich bijgevolg toe steeds, zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van het gebruik, het vertrouwelijke karakter te bewaren van deze informatie en geen feiten of informatie die gebruikers ter kennis zijn gekomen of die LANDMAN ontwikkeld heeft en die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek, te gebruiken, bekend te maken of mee te delen aan derden. Zonder hiertoe beperkt te zijn heeft dit verbod betrekking op informatie en feiten betreffende het business model, de bedrijfsvoering, de werkwijze en de ideeën van LANDMAN, de opdrachten van LANDMAN, de klanten, toekomstige of potentiële klanten, de klantenlijsten, materiaal, financiële informatie, uitvindingen of enige andere wetenschappelijke, technische, handels- of zakengeheimen waartoe gebruikers toegang hadden tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Gebruikers  garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze confidentialiteitsverplichting door iedereen waarvoor gebruikers verantwoordelijk zijn. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke schending van de confidentialiteitsverplichting een fout uitmaakt die de verbreking van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling van het gebruik rechtvaardigt. LANDMAN behoudt zich alsdan het recht voor om via gerechtelijke weg de integrale vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

 1. Bevoegdheid

De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van LANDMAN gevestigd is zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

 1. Contactgegevens

Neem contact op via 014/752442 of hello@landman.re indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden.

Laatst bijgewerkt: 12 mei 2021.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue